Medierna och alarmismen

Apropå medievinklingar som lyckas fokusera på det som är dåligt är ett sedelärande exempel rapporteringen kring Socialstyrelsens lägesrapport 2005 som släpptes i mars förra året. Nedan en genomgång av vad som lyftes fram i medierna (och förvisso även i de ansvarigas debattartikel ”Tredubblat antal unga kvinnor vårdas för alkoholförgiftning”), samt kompletterande citat och info om vad som faktiskt stod i rapporten.

Detta blev rubriker och nyheter

”den kraftiga ökningen av antalet unga personer som lagts in på sjukhus för alkoholförgiftningar. I åldern 15–24 år talar vi om en fördubbling för män och en tredubbling för kvinnor. Ökningen har fortsatt även mellan 2003 och 2004.”

”att vara överviktig eller fet redan i ungdomsåren är en stark indikator på framtida hälsoproblem.”

”Möjligen en viss ökning [av självmord] för yngre kvinnor och män”

Vad som dessutom stod i rapporten 

Livslängd och friskhet
”På bara ett år, mellan 2003 och 2004, har medellivslängden ökat med 0,44 år för män och 0,25 år för kvinnor (2). För män är det den kraftigaste ökningen sedan 1994. Män lever nu till 78,4 år och kvinnor till 82,7 år. Denna förbättring gäller såväl yngre som äldre.”

”risken att uppleva dålig hälsa och nedsatt aktivitet hos befolkningen i åldern 65–84 år har minskat under hela den studerade perioden [1980-2002]. Det är också intressant att konstatera att diabetiker och hjärtsjuka i stort upplever samma förbättringar som befolkningen i sin helhet.”

Alkohol
”Enligt den senaste statistiken från SORAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) ökade inte längre alkoholkonsumtionen under de första tio månaderna av 2005.”

Allt annat oförändrat pekar resultaten på en 40–43-procentig minskning av alkoholdödligheten i Sverige fram till 2025. Även med antaganden om ökande risker för unga så pekar prognosen på att den alkoholrelaterade dödligheten totalt sett sjunker med 34–36 procent fram till år 2025.

Narkotika

”Den totala nedgången i dödlighet under senare år beror främst på att dödsfall i yngre åldrar minskat.”

Övervikt och fetma
”Andelen feta personer i Sverige med body mass index (BMI) över 30 har ökat kraftigt under 1990-talet. Denna ökning ser dock ut att ha avstannat mellan 2002 och 2004”

”EpC har gjort en studie av personer i åldern 16–74 år … Överviktiga hade ingen märkbar riskökning. … Även en metaanalys av 26 studier visade inga överrisker för överviktiga.”

Oro och ångest

”I Folkhälsorapport 2005 redovisades en ökning av andelen av befolkningen som känner sig oroade, ängsliga eller har ångest. Ökningen har skett sedan början av 1990-talet och gäller alla åldersgrupper utom de äldre över 65 år.”

”De senaste siffrorna från 2004 pekar emellertid på att en mindre andel av befolkningen anger svåra besvär av ängslan, oro eller ångest jämfört med 2002–2003 [tabell 4]. En likartad minskning ses för dem som uppger sömnproblem.”

Självmord

”Trots den ökande oron i befolkningen så har självmordsfrekvensen sjunkit under en lång följd av år. Den senast tillgängliga dödsorsaksstatistiken från 2003 pekar inte heller på något trendbrott; självmorden minskar för män och är oförändrad för kvinnor totalt sett.” 

Rökning

”Rökningen fortsätter att minska för såväl män som kvinnor. År 2004 rökte 15,0 procent av männen och 17,5 procent av kvinnorna i åldern 16–84 år vilket är en minskning jämfört med året före.”
(Detta innan rökförbudet på restauranger)

Akrylamid

”För några år sedan förekom larm om att akrylamid i vissa matvaror skulle öka risken för cancer. Tillförlitligheten i dessa studier ifrågasattes, bl.a. för att de bara baserades på djurförsök med mycket hög exponering. Under 2006 har en epidemiologisk studie publicerats som inte visat någon risk för tjock- och ändtarmscancer efter exponering för akrylamid i kosten.”

Mobiltelefonanvändande
”de flesta studier pekar på inga eller mycket små risker.”

Sammanfattning
”Den senaste statistiken kring alkohol, narkotika, psykisk ohälsa, självmord och tobak visar mer positiva än negativa tendenser. Alarmrapporter och befarade ökningar av folkhälsoproblem har inte besannats.”